برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛  
بازگشت   برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:104: 104 104
:22: 22 22
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:17: 17 17
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:23: 23 23
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:100: 100 100
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:103: 103 103
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
:101: 101 101
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:wow: Wow Wow
:beta: Beta Beta
:secret: Secret Secret
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:bangin: Bangin Bangin
:saddam: Saddam Saddam
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:tooth: Tooth Tooth
:arrow: Arrow Arrow
:rifle: Rifle Rifle
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:ah: Ah Ah
:pray2: Pray2 Pray2
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smile2: Smile2 Smile2
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:zipped: Zipped Zipped
:bored: Bored Bored
:shuriken: Shuriken Shuriken
:shifty: Shifty Shifty
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:whistle: Whistle Whistle
:bash: Bash Bash
:santa: Santa Santa
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:vampire: Vampire Vampire
:bad: Bad Bad
:rockon: Rockon Rockon
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:time: Time Time
:angel: Angel Angel
:puppy: Puppy Puppy
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:flowers: Flowers Flowers
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:brow: Brow Brow
:sick: Sick Sick
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:yawn: Yawn Yawn
:bleh: Bleh Bleh
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:winking: Winking Winking
:beee: Beee Beee
:scream: Scream Scream
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:ban: Ban Ban
:rtfm: Rtfm Rtfm
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:tongue: Tongue Tongue
:arabia: Arabia Arabia
:rap: Rap Rap
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:threat: Threat Threat
:afro: Afro Afro
:pokey: Pokey Pokey
:friend: Friend Friend
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:smurf: Smurf Smurf
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:bye3: Bye3 Bye3
:smartass: Smartass Smartass
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:yinyang: Yinyang Yinyang
:blush: Blush Blush
:shopping: Shopping Shopping
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:yahoo: Yahoo Yahoo
:biggrin: Biggrin Biggrin
:serenade: Serenade Serenade
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:wc: Wc Wc
:bann: Bann Bann
:sailor: Sailor Sailor
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tv: Tv Tv
:artist: Artist Artist
:rip: Rip Rip
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:thumbup: Thumbup Thumbup
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:puke: Puke Puke
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:flex: Flex Flex
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:zorro: Zorro Zorro
:boxed: Boxed Boxed
:shutup: Shutup Shutup
:shit: Shit Shit
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:wink: Wink Wink
:bath: Bath Bath
:scared: Scared Scared
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:victory: Victory Victory
:bag: Bag Bag
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:toilet: Toilet Toilet
:angry: Angry Angry
:question: Question Question
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:thinking: Thinking Thinking
:1eye: 1eye 1eye
:plane: Plane Plane
:football: Football Football
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:bye: Bye Bye
:sleep: Sleep Sleep
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:yes: Yes Yes
:blind: Blind Blind
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:winkiss: Winkiss Winkiss
:beer: Beer Beer
:second: Second Second
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:watsup: Watsup Watsup
:band: Band Band
:sad: Sad Sad
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:argue: Argue Argue
:red_indian: Red Indian Red Indian
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:throb: Throb Throb
:aggressive: Aggressive Aggressive
:pray: Pray Pray
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sniper: Sniper Sniper
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smile: Smile Smile
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:yu: Yu Yu
:book: Book Book
:shout: Shout Shout
:disgust: Disgust Disgust
:yak: Yak Yak
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:sheep: Sheep Sheep
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:banned: Banned Banned
:samui: Samui Samui
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:unsure: Unsure Unsure
:baby: Baby Baby
:rlol: Rlol Rlol
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:alien: Alien Alien
:punk: Punk Punk
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:flower: Flower Flower
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:boxing: Boxing Boxing
:shy: Shy Shy
:innocent: Innocent Innocent
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:wink2: Wink2 Wink2
:batman: Batman Batman
:scooter: Scooter Scooter
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:walkman: Walkman Walkman
:balloon: Balloon Balloon
:rotfl: Rotfl Rotfl
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:tomato: Tomato Tomato
:apploud: Apploud Apploud
:ranting: Ranting Ranting
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:third: Third Third
:2guns: 2guns 2guns
:play_ball: Play Ball Play Ball
:fox: Fox Fox
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:na: Na Na
:first: First First
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:smoke: Smoke Smoke
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:bye2: Bye2 Bye2
:sly: Sly Sly
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:yes2: Yes2 Yes2
:blow: Blow Blow
:shocking: Shocking Shocking
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:41y: 41 41
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:4u7: 47 47
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:2g6: 26 26
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:42m: 42 42
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:2x1: 21 21
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:1w9: 19 19
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:5i5: 55 55
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Successکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است