برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛  
بازگشت   برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:2guns: 2guns 2guns
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:apploud: Apploud Apploud
:football: Football Football
:balloon: Balloon Balloon
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:batman: Batman Batman
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:blow: Blow Blow
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:bye2: Bye2 Bye2
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:smile: Smile Smile
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:alien: Alien Alien
:flex: Flex Flex
:baby: Baby Baby
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:banned: Banned Banned
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:boxing: Boxing Boxing
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:sun: Sun Sun
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:sleep: Sleep Sleep
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:oops: Oops Oops
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:aggressive: Aggressive Aggressive
:fish: Fish Fish
:argue: Argue Argue
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:band: Band Band
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:beer: Beer Beer
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:book: Book Book
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:nyam: Nyam Nyam
:stressed: Stressed Stressed
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:1eye: 1eye 1eye
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:angry: Angry Angry
:flowers: Flowers Flowers
:bag: Bag Bag
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:bath: Bath Bath
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:blind: Blind Blind
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:bye: Bye Bye
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:rap: Rap Rap
:tongue: Tongue Tongue
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:smartass: Smartass Smartass
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:fishing: Fishing Fishing
:artist: Artist Artist
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:bann: Bann Bann
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:biggrin: Biggrin Biggrin
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:boxed: Boxed Boxed
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:stupid: Stupid Stupid
:pizza: Pizza Pizza
:think: Think Think
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:sick: Sick Sick
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:ok: Ok Ok
:jockey: Jockey Jockey
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:afro: Afro Afro
:first: First First
:na: Na Na
:arabia: Arabia Arabia
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:ban: Ban Ban
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:beee: Beee Beee
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:blush: Blush Blush
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:dntknw: Dntknw Dntknw
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:smile2: Smile2 Smile2
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:eat: Eat Eat
:listen: Listen Listen
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:angel: Angel Angel
:flower: Flower Flower
:bad: Bad Bad
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:bash: Bash Bash
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:bleh: Bleh Bleh
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:brow: Brow Brow
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:osama: Osama Osama
:surrender: Surrender Surrender
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:ranting: Ranting Ranting
:tomato: Tomato Tomato
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:sly: Sly Sly
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:ah: Ah Ah
:fishhit: Fishhit Fishhit
:arrow: Arrow Arrow
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:bangin: Bangin Bangin
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:beta: Beta Beta
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:bored: Bored Bored
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:pirate: Pirate Pirate
:taz: Taz Taz
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:rlol: Rlol Rlol
:unsure: Unsure Unsure
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:shy: Shy Shy
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:offtopic: Offtopic Offtopic
:stretcher: Stretcher Stretcher
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Success



کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است