برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛  
بازگشت   برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:104: 104 104
:22: 22 22
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:44: 44 44
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:23: 23 23
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:100: 100 100
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:103: 103 103
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:33: 33 33
:27: 27 27
:101: 101 101
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
:49: 49 49
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:arrow: Arrow Arrow
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:ah: Ah Ah
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:bored: Bored Bored
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:beta: Beta Beta
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:bangin: Bangin Bangin
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:angel: Angel Angel
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:brow: Brow Brow
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:bleh: Bleh Bleh
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bash: Bash Bash
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:bad: Bad Bad
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:arabia: Arabia Arabia
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:afro: Afro Afro
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:bye3: Bye3 Bye3
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:blush: Blush Blush
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:beee: Beee Beee
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:ban: Ban Ban
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:artist: Artist Artist
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:no: No No
:captain: Captain Captain
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:boxed: Boxed Boxed
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:biggrin: Biggrin Biggrin
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:wc: Wc Wc
:king: King King
:bann: Bann Bann
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:angry: Angry Angry
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:1eye: 1eye 1eye
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:music: Music Music
:bye: Bye Bye
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:blind: Blind Blind
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:bath: Bath Bath
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:bag: Bag Bag
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:argue: Argue Argue
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:aggressive: Aggressive Aggressive
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:book: Book Book
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:beer: Beer Beer
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:band: Band Band
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:alien: Alien Alien
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:boxing: Boxing Boxing
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:banned: Banned Banned
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:baby: Baby Baby
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:apploud: Apploud Apploud
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:2guns: 2guns 2guns
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:bye2: Bye2 Bye2
:sly: Sly Sly
:first: First First
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:blow: Blow Blow
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:batman: Batman Batman
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:balloon: Balloon Balloon
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:41y: 41 41
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:10nh: 10 10
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:f3: 3 3
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:4u7: 47 47
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:z6: 6 6
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:2g6: 26 26
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:1mm4: 14 14
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4h: 4 4
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8_002: 8 002 8 002
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:42m: 42 42
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:x7: 7 7
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:2x1: 21 21
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:1w9: 19 19
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:5i5: 55 55
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:x5: 5 5
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Successکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است