برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛  
بازگشت   برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:acute: Acute Acute
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:dance2: Dance2 Dance2
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:fool3: Fool3 Fool3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:clapping: Clapping Clapping
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:blum2: Blum2 Blum2
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:empathy: Empathy Empathy
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:good2: Good2 Good2
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:cray: Cray Cray
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:fool2: Fool2 Fool2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:boredom: Boredom Boredom
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:blum1: Blum1 Blum1
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:drinks: Drinks Drinks
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:good: Good Good
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:congratulate: Congratulate Congratulate
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:fool: Fool Fool
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:bomb: Bomb Bomb
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:cheers: Cheers Cheers
:nerd: Nerd Nerd
:goof: Goof Goof
:sniper: Sniper Sniper
:arabia: Arabia Arabia
:confused: Confused Confused
:no_clue: No Clue No Clue
:haha2: Haha2 Haha2
:stoned: Stoned Stoned
:ban: Ban Ban
:crazy: Crazy Crazy
:photo: Photo Photo
:hmm: Hmm Hmm
:swoon: Swoon Swoon
:beee: Beee Beee
:dance: Dance Dance
:pray: Pray Pray
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:throb: Throb Throb
:blush: Blush Blush
:doctor: Doctor Doctor
:red_indian: Red Indian Red Indian
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:drool: Drool Drool
:sad: Sad Sad
:lamo: Lamo Lamo
:watsup: Watsup Watsup
:evil: Evil Evil
:second: Second Second
:love: Love Love
:winkiss: Winkiss Winkiss
:fish: Fish Fish
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:smile: Smile Smile
:afro: Afro Afro
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:angel: Angel Angel
:clover: Clover Clover
:nonono: Nonono Nonono
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:specool: Specool Specool
:bad: Bad Bad
:cool: Cool Cool
:oops: Oops Oops
:help: Help Help
:sun: Sun Sun
:bash: Bash Bash
:crybaby: Crybaby Crybaby
:plane: Plane Plane
:horse: Horse Horse
:thinking: Thinking Thinking
:bleh: Bleh Bleh
:dizzy: Dizzy Dizzy
:question: Question Question
:in_love: In Love In Love
:toilet: Toilet Toilet
:brow: Brow Brow
:down: Down Down
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:victory: Victory Victory
:eek: Eek Eek
:scared: Scared Scared
:lol: Lol Lol
:wink: Wink Wink
:firefox: Firefox Firefox
:shit: Shit Shit
:mobile: Mobile Mobile
:yes: Yes Yes
:flowers: Flowers Flowers
:sleep: Sleep Sleep
:chinese: Chinese Chinese
:no: No No
:gossip: Gossip Gossip
:sorry: Sorry Sorry
:arrow: Arrow Arrow
:confused3: Confused3 Confused3
:nyam: Nyam Nyam
:handshake: Handshake Handshake
:stressed: Stressed Stressed
:bangin: Bangin Bangin
:crutch: Crutch Crutch
:pimp: Pimp Pimp
:holiday: Holiday Holiday
:tastey: Tastey Tastey
:beta: Beta Beta
:detective: Detective Detective
:puke: Puke Puke
:icecream: Icecream Icecream
:thumbup: Thumbup Thumbup
:bored: Bored Bored
:donatello: Donatello Donatello
:rip: Rip Rip
:kid: Kid Kid
:tv: Tv Tv
:drunk: Drunk Drunk
:sailor: Sailor Sailor
:laught: Laught Laught
:wc: Wc Wc
:excl: Excl Excl
:serenade: Serenade Serenade
:mad: Mad Mad
:yahoo: Yahoo Yahoo
:fishing: Fishing Fishing
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:ah: Ah Ah
:chair: Chair Chair
:nene: Nene Nene
:goodnight: Goodnight Goodnight
:smurf: Smurf Smurf
:apploud: Apploud Apploud
:cold: Cold Cold
:notworthy: Notworthy Notworthy
:haha: Haha Haha
:starwars: Starwars Starwars
:balloon: Balloon Balloon
:cowboy: Cowboy Cowboy
:phone: Phone Phone
:hitler: Hitler Hitler
:sweat: Sweat Sweat
:batman: Batman Batman
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:pokey: Pokey Pokey
:hurray: Hurray Hurray
:threat: Threat Threat
:blow: Blow Blow
:dntknw: Dntknw Dntknw
:rap: Rap Rap
:jockey: Jockey Jockey
:tongue: Tongue Tongue
:bye2: Bye2 Bye2
:drive: Drive Drive
:rtfm: Rtfm Rtfm
:lady: Lady Lady
:wallbash: Wallbash Wallbash
:euro: Euro Euro
:scream: Scream Scream
:lookaround: Lookaround Lookaround
:winking: Winking Winking
:first: First First
:shopping: Shopping Shopping
:na: Na Na
:yinyang: Yinyang Yinyang
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:smartass: Smartass Smartass
:2guns: 2guns 2guns
:gathering: Gathering Gathering
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:alien: Alien Alien
:clap2: Clap2 Clap2
:nono: Nono Nono
:group: Group Group
:spam: Spam Spam
:baby: Baby Baby
:construction: Construction Construction
:ok: Ok Ok
:happybday: Happybday Happybday
:stupid: Stupid Stupid
:banned: Banned Banned
:cry2: Cry2 Cry2
:pizza: Pizza Pizza
:hoover: Hoover Hoover
:think: Think Think
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:disgust: Disgust Disgust
:puppy: Puppy Puppy
:innocent: Innocent Innocent
:time: Time Time
:boxing: Boxing Boxing
:dots: Dots Dots
:rockon: Rockon Rockon
:kiss: Kiss Kiss
:vampire: Vampire Vampire
:eat: Eat Eat
:santa: Santa Santa
:listen: Listen Listen
:whistle: Whistle Whistle
:finger: Finger Finger
:shifty: Shifty Shifty
:man: Man Man
:yawn: Yawn Yawn
:flower: Flower Flower
:sick: Sick Sick
:cat: Cat Cat
:chef: Chef Chef
:newyear: Newyear Newyear
:google: Google Google
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:argue: Argue Argue
:confused2: Confused2 Confused2
:nuke: Nuke Nuke
:hammer: Hammer Hammer
:strange: Strange Strange
:band: Band Band
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:photo2: Photo2 Photo2
:hockey: Hockey Hockey
:talk: Talk Talk
:beer: Beer Beer
:death: Death Death
:pray2: Pray2 Pray2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:book: Book Book
:doh: Doh Doh
:rifle: Rifle Rifle
:kicking: Kicking Kicking
:tooth: Tooth Tooth
:drooling: Drooling Drooling
:saddam: Saddam Saddam
:laugh: Laugh Laugh
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:secret: Secret Secret
:love2: Love2 Love2
:wow: Wow Wow
:fishhit: Fishhit Fishhit
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smile2: Smile2 Smile2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:censored: Censored Censored
:naughty: Naughty Naughty
:goodbye: Goodbye Goodbye
:smoke: Smoke Smoke
:angry: Angry Angry
:clown: Clown Clown
:notme: Notme Notme
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:bag: Bag Bag
:cop: Cop Cop
:osama: Osama Osama
:hi: Hi Hi
:surrender: Surrender Surrender
:bath: Bath Bath
:crying: Crying Crying
:play_ball: Play Ball Play Ball
:hug: Hug Hug
:third: Third Third
:blind: Blind Blind
:dj: Dj Dj
:ranting: Ranting Ranting
:jester: Jester Jester
:tomato: Tomato Tomato
:bye: Bye Bye
:drag: Drag Drag
:rotfl: Rotfl Rotfl
:kwasny: Kwasny Kwasny
:walkman: Walkman Walkman
:em: Em Em
:scooter: Scooter Scooter
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:wink2: Wink2 Wink2
:fireman: Fireman Fireman
:shocking: Shocking Shocking
:music: Music Music
:yes2: Yes2 Yes2
:football: Football Football
:sly: Sly Sly
:1eye: 1eye 1eye
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:clap: Clap Clap
:no2: No2 No2
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:sos: Sos Sos
:artist: Artist Artist
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:offtopic: Offtopic Offtopic
:happy: Happy Happy
:stretcher: Stretcher Stretcher
:bann: Bann Bann
:cry: Cry Cry
:pirate: Pirate Pirate
:homestar: Homestar Homestar
:taz: Taz Taz
:biggrin: Biggrin Biggrin
:diablo: Diablo Diablo
:punk: Punk Punk
:idea: Idea Idea
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:boxed: Boxed Boxed
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:rlol: Rlol Rlol
:king: King King
:unsure: Unsure Unsure
:duel: Duel Duel
:samui: Samui Samui
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:fight: Fight Fight
:sheep: Sheep Sheep
:mad2: Mad2 Mad2
:yak: Yak Yak
:flex: Flex Flex
:shy: Shy Shy
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:1mm4: 14 14
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:42m: 42 42
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:z6: 6 6
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:f3: 3 3
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:2x1: 21 21
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:5i5: 55 55
:8_002: 8 002 8 002
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:10nh: 10 10
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:x5: 5 5
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:41y: 41 41
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:1w9: 19 19
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:4u7: 47 47
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:x7: 7 7
:7_002: 7 002 7 002
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:4h: 4 4
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:2g6: 26 26
:8 (6): 8 (6) 8 (6)

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Successکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است