برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛  
بازگشت   برق و الکترونیک (الکترونیک، مخابرات، کنترل، قدرت)؛ > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:16: 16 16
:8: 8 8
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:27: 27 27
:11: 11 11
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:78: 78 78
:46: 46 46
:38: 38 38
:25: 25 25
:17: 17 17
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:28: 28 28
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:55: 55 55
:47: 47 47
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:sniper: Sniper Sniper
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:1eye: 1eye 1eye
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:bye: Bye Bye
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:blind: Blind Blind
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:bath: Bath Bath
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:bag: Bag Bag
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:angry: Angry Angry
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:cat2: Cat2 Cat2
:aggressive: Aggressive Aggressive
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:book: Book Book
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:beer: Beer Beer
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:band: Band Band
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:argue: Argue Argue
:geek: Geek Geek
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:smoke: Smoke Smoke
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:alien: Alien Alien
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:boxing: Boxing Boxing
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:banned: Banned Banned
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:baby: Baby Baby
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:2guns: 2guns 2guns
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:bye2: Bye2 Bye2
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:blow: Blow Blow
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:batman: Batman Batman
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:balloon: Balloon Balloon
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:apploud: Apploud Apploud
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:ah: Ah Ah
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:bored: Bored Bored
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:beta: Beta Beta
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:bangin: Bangin Bangin
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:arrow: Arrow Arrow
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:notworthy: Notworthy Notworthy
:smurf: Smurf Smurf
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:starwars: Starwars Starwars
:angel: Angel Angel
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:brow: Brow Brow
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:bleh: Bleh Bleh
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:bash: Bash Bash
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:bad: Bad Bad
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:cat: Cat Cat
:afro: Afro Afro
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:bye3: Bye3 Bye3
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:blush: Blush Blush
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:beee: Beee Beee
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:ban: Ban Ban
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:arabia: Arabia Arabia
:gathering: Gathering Gathering
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:boxed: Boxed Boxed
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:biggrin: Biggrin Biggrin
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:bann: Bann Bann
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:artist: Artist Artist
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:42m: 42 42
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:2x1: 21 21
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:5i5: 55 55
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:41y: 41 41
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:4h: 4 4
:4u7: 47 47
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:2g6: 26 26

Airplanes    Alcohol    Relationships    Law    Weapons    Clothes    poison    Diet     Smoking     Digital Tech    Psychology    Top10    Ideas    Middle East    Successکپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است